fbpx
Brook Preloader

Regulamin projektu Noc Księgarń 2019

Regulamin Projektu Noc Księgarń 2019

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Projektu NOC KSIĘGARŃ, koordynowanego przez OSDW Azymut spółka z ograniczona odpowiedzialnością. W szczególności Regulamin określa prawa i obowiązki Księgarzy biorących udział w projekcie oraz zasady organizacji Wydarzeń w ramach Projektu.

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

DANE – zbiór danych osobowych Księgarza lub osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu Księgarza, w szczególności danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, które są przetwarzane przez Koordynatora Projektu zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Projektu pod adresem: www.nocksiegarn.pl w zakładce: „Dla księgarzy”, a także bezpośrednio pod Formularzem Zgłoszeniowym. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – formularz, za pośrednictwem którego Księgarz zgłasza zamiar przystąpienia do Projektu.

KOORDYNATOR PROJEKTU – OSDW Azymut spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030385, NIP 5252105994, REGON 014935955, wysokość kapitału zakładowego: 24.634.382,00 zł.

KSIĘGARZ – przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo zajmujące się detaliczną lub hurtową sprzedażą książek, a także innych wydawnictw i artykułów pokrewnych takich jak czasopisma, mapy, czy przewodniki lub jednostka będąca stałym punktem detalicznej sprzedaży książek i innych wydawnictw, dysponująca lokalem wyposażonym w odpowiednia urządzenia służące do ekspozycji i sprzedaży.

ORGANIZATOR WYDARZENIA – Księgarz biorący udział w Projekcie. 

POMOCE MARKETINGOWE – każdy rodzaj materiałów marketingowych przekazywanych Organizatorom Wydarzeń przez Koordynatora Projektu w celu wykorzystania ich w promocji Wydarzeń, np. plakaty, ulotki.

PROJEKT – projekt przygotowany i koordynowany przez OSDW Azymut spółka z ograniczona odpowiedzialnością, adresowany do Księgarzy. Zasady funkcjonowania Projektu są określone w Regulaminie. 

REGULAMIN – niniejszy regulamin Projektu.

RODO lub ROZPORZADZENIE – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

CZYTELNIK – uczestnik Wydarzenia lub każda osoba przebywająca na terenie Wydarzenia niebędąca Organizatorem Wydarzenia ani osobą działającą z upoważnienia lub na zlecenie Organizatora Wydarzenia.

WYDARZENIE – wydarzenie organizowane w ramach Projektu przez poszczególnych Organizatorów Wydarzeń.

§ 1 Postanowienia ogólne

Założenia Projektu: NOC KSIĘGARŃ to przedsięwzięcie kulturalne, w ramach którego w dniu 20 września 2019, w godzinach wieczornych (20 września 2019 od 18.30 do 21 września, 05.00) odbędziecie się cykl Wydarzeń kulturalnych dedykowanych NOCY KSIĘGARŃ, zaplanowanych, zorganizowanych i realizowanych przez Księgarzy, których zgłoszenie do udziału w Projekcie zostało zaakceptowane przez Koordynatora Projektu.

Celem Projektu jest popularyzacja czytelnictwa. 

Uczestnictwo Księgarzy w Projekcie i podanie związanych z Projektem Danych jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.

Projekt organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 1 Przystąpienie do Projektu

Do Projektu może przystąpić Księgarz, który wypełni Formularz Zgłoszeniowy, zaakceptuje Regulamin oraz otrzyma od Koordynatora Projektu informację o akceptacji zgłoszenia do udziału w Projekcie. 

Formularz Zgłoszeniowy, Polityka Prywatności opisująca zasady przetwarzania danych Księgarza oraz treść Regulaminu znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.nocksiegarn.pl w zakładce „Dla księgarzy”. Zgłoszenia można kierować wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2019 r. Za datę złożenia Formularza Zgłoszeniowego przyjmuje się datę i godzinę wpływu Formularza Zgłoszeniowego na serwer Koordynatora Projektu.

W Formularzu Zgłoszeniowym Księgarz powinien zaproponować Wydarzenie, jego nazwę, miejsce, godzinę rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia, opis Wydarzenia. Księgarz powinien również wskazać grupę docelową Wydarzenia (kategoria wiekowa) oraz określić dostępność Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami (np. podać informacje odnośnie podjazdów dla wózków inwalidzkich, wind, dostępności tłumaczenia w języku migowym).

W Formularzu Zgłoszeniowym, Księgarz powinien zaproponować Wydarzenie, którego koszty organizacji i realizacji Księgarz jest w stanie i zobowiązuje się ponieść w całości. Koordynator Projektu nie ponosi kosztów organizacji Wydarzeń, niemniej zastrzega sobie prawo do wsparcia finansowego lub technicznego wybranych przez siebie Wydarzeń, zwłaszcza w celu dostosowania Wydarzeń do założeń Projektu oraz w przypadku przeszkód logistycznych lub technicznych związanych z przeprowadzeniem Wydarzeń.

Kompletne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego jest warunkiem analizy zgłoszenia przez Koordynatora Projektu. Nadesłanie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

Zgłoszenie podlega weryfikacji przez Koordynatora Projektu pod kątem zgodności z celem Projektu, jego założeniami, w tym pod kątem oceny zaproponowanego Wydarzenia według następujących kryteriów:

 

  • Premierowość – wydarzenia dedykowane NOCY KSIĘGARŃ, uwzględniające jej charakter, stworzone z myślą o prezentacji podczas Wydarzenia,

 

  • Angażowanie Czytelników – nastawienie i dążenie do interakcji i aktywnego włączania Czytelników w Wydarzenie.

Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania zgłoszenia do Projektu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności takich jak: podanie nieprawdziwych lub niepoprawnych informacji, brak zgodności zaproponowanego Wydarzenia z celem i założeniami Projektu, uzasadnione wątpliwości związane ze zgodnością z prawem Wydarzenia, uzasadnione wątpliwości dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa Czytelnikom.

Informacja o akceptacji zgłoszenia do udziału w Projekcie albo informacja o braku akceptacji zgłoszenia do udziału w Projekcie zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Informacja zostanie przekazana do 31 lipca 2019 r. i nie wymaga uzasadnienia.

Otrzymanie informacji o akceptacji zgłoszenia do udziału w Projekcie jest równoznaczne z przystąpieniem Księgarza do udziału w Projekcie, chyba że Księgarz w terminie 3 dni od otrzymania informacji, zawiadomi Koordynatora Projektu o rezygnacji z udziału w Projekcie. 

W terminie 21 dni od upływu terminu na przesyłanie Formularzy Zgłoszeniowych, Koordynator Projektu opublikuje listę Wydarzeń włączonych do Projektu wraz z informacjami o Wydarzeniach. Program NOCY KSIĘGARŃ zostanie zamieszczony w materiałach promocyjnych NOCY KSIĘGARŃ, na stronie internetowej wydarzenia www.nocksiegarn.pl oraz na fanpage NOCY KSIĘGARŃ w portalu Facebook, a także w serwisie społecznościowym Instagram. 

§ 3 Wydarzenia

Udział Czytelników w Wydarzeniach jest nieodpłatny. Organizatorzy Wydarzeń zobowiązują się nie pobierać opłat od Czytelników z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniach.

Organizator Wydarzenia jest odpowiedzialny za przygotowanie, sfinansowanie i przeprowadzenie zgłoszonego przez siebie Wydarzenia, które zostało włączone do Projektu. Koordynator Projektu odpowiada za koordynowanie Projektu, w tym za ułożenie programu (harmonogramu) Wydarzeń w ramach NOCY KSIĘGARŃ oraz prowadzenie promocji Projektu.

W przypadku zmian w Wydarzeniu w stosunku do wersji zaakceptowanej przez Organizatora Projektu oraz naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Organizatora Wydarzenia z udziału w Projekcie i usunięcia Wydarzenia z programu NOCY KSIĘGARŃ.

Podczas Wydarzenia Organizator Wydarzenia ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo Czytelników, w tym pozostawać w gotowości do kontaktowania się ze służbami porządkowymi i medycznymi.

W przypadku, gdy Wydarzenie przygotowane przez Organizatora Wydarzenia ma charakter imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Organizator Wydarzenia jest zobowiązany do samodzielnego uzyskania przewidzianych prawem zezwoleń oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych ww. ustawą. 

Organizator Wydarzenia zobowiązany jest uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje konieczne dla zorganizowania projektu, niebędącego imprezą masową.

Koordynator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Organizatorów Wydarzeń związanych z organizacją i przebiegiem Wydarzeń.

§ 4 Promocja Projektu i Wydarzeń

W celu promocji Projektu, Koordynator Projektu utworzył stronę Projektu NOC KSIĘGARŃ. Najpóźniej w  dniu 17 czerwca 2019 r., Koordynator Projektu utworzy fanpage Projektu w portalu Facebook i konto Projektu w serwisie społecznościowym Instagram.

Koordynator Projektu zobowiązuje się prowadzić promocję Projektu za pośrednictwem mediów lokalnych (regionalnych), ogólnopolskich oraz w Internecie, w tym za pośrednictwem portali i serwisów społecznościowych oraz strony internetowej Projektu. Poza promocją Projektu, Koordynator Projektu będzie prowadzić również promocję poszczególnych Wydarzeń. 

Organizator Wydarzenia wyraża zgodę na prowadzenie działań promocyjnych jego Wydarzenia przez Koordynatora Projektu w ramach Projektu NOC KSIĘGARŃ.

Przekazanie przez Organizatora Wydarzenia jego logotypu Koordynatorowi Projektu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Koordynatora Projektu tego logotypu w promocji Projektu i Wydarzenia, w tym z wyrażeniem zgody na utrwalanie i zwielokrotnianie logotypu każdą techniką oraz jego rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych, np. ekspozycję logotypu Organizatora Wydarzenia, dystrybucję materiałów promocyjnych zawierających informacje o Wydarzeniu i Organizatorze Wydarzenia oraz jego logotyp. Organizator Wydarzenia oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do wyrażenia zgody, o której mowa w niniejszym ustępie.

Koordynator Projektu wyraża zgodę na prowadzenie przez Organizatorów Wydarzeń promocji własnej Wydarzeń i korzystanie w tym celu z logotypu Projektu i Koordynatora Projektu (do pobrania pod adresem: www.nocksiegarn.pl). Koordynator Projektu oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do wyrażenia zgody, o której mowa w niniejszym ustępie.

Koordynator Projektu przygotuje Pomoce Marketingowe przeznaczone do wykorzystania przez Organizatorów Wydarzeń do promocji Wydarzeń. Pomoce Marketingowe będą do pobrania w wersji elektronicznej pod adresem: www.nocksiegarn.pl.

Koordynator Projektu ma prawo organizowania wydarzeń współtowarzyszących NOC KSIĘGARŃ, np. konkursów. 

W celu umożliwienia promocji Projektu, Wydarzenia i Organizatora Wydarzenia, Organizator Wydarzenia zobowiązuje się przesłać Koordynatorowi Projektu, co najmniej dwie fotografie dokumentujące przebieg Wydarzenia. Fotografie zostaną wykorzystane przez Koordynatora projektu w celu promocji Projektu, Wydarzenia i Organizatora Wydarzenia, na co Organizator wyraża zgodę. Organizator Wydarzenia oświadcza, że w momencie przekazania fotografii, będzie podmiotem uprawnionym do wyrażenia zgody, o której mowa w niniejszym ustępie.

Organizator Wydarzenia zobowiązuje się uzyskać od osób widocznych na fotografiach, o których mowa w ust. 8, zgodę na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku, w szczególności poprzez zawarcie w regulaminie Wydarzenia następującego postanowienia (lub innego odpowiadające jego znaczeniu i odnoszącego tożsamy skutek):

„Biorąc udział w wydarzeniu, tj. wchodząc na teren wydarzenia, uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnienie przez organizatora i OSDW Azymut sp. z o.o. w dowolny sposób wizerunku uczestnika i uczestnika będącego osobą małoletnią, który znajduje się pod jego opieką, zarejestrowanego w każdej formie (zdjęcie, film) w czasie pobytu uczestnika na terenie wydarzenia. W przypadku, gdy uczestnik nie jest przedstawicielem ustawowym uczestnika będącego osobą małoletnią, który znajduje się pod jego opieką, uczestnik zapewnia, że przedstawiciel ustawowy uczestnika będącego osobą małoletnią wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na zasadach określonych powyżej i zobowiązuje się zwolnić organizatora i OSDW Azymut sp. z o.o. ze wszelkich ewentualnych związanych z tym roszczeń uczestnika będącego osobą małoletnia lub jego przedstawiciela ustawowego.”

Administratorem danych osobowych w zakresie wizerunku Czytelników – w przypadku zarejestrowania wizerunku, jest Organizator Wydarzenia oraz Koordynator Projektu. Organizator Wydarzenia zobowiązuje się spełnić względem Czytelników obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, w imieniu swoim oraz w imieniu Koordynatora Projektu. Treść klauzuli informacyjnej Koordynatora Projektu będzie udostępniona do pobrania w wersji elektronicznej pod adresem: www.nocksiegarn.pl

§ 5 Reklamacje, wnioski, uwagi

Reklamacje, wnioski i uwagi dotyczące Projektu należy zgłaszać drogą elektroniczna na następujący adres e-mail: kontakt@nocksiegarn.pl albo pisemnie na adres Koordynatora Projektu. Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, opis zgłaszanej reklamacji, wniosku lub uwagi oraz przyczyny zgłoszenia.

Koordynator Projektu ustosunkuje się do reklamacji, wniosku lub uwagi w formie w jakiej nastąpiło zgłoszenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi Projektu zgłoszenia.

§ 6 Postanowienia końcowe 

Koordynator Projektu zastrzega sobie wszelkie prawa do nazwy Projektu.  

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w siedzibie Koordynatora Projektu.

Administratorem danych osobowych Księgarzy jest Koordynator Projektu. Cele przetwarzania danych Księgarzy, ich prawa i inne zasady przetwarzania danych osobowych przez Koordynatora Projektu zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie pod adresem: www.nocksiegarn.pl w zakładce: „Dla księgarzy”, a także bezpośrednio pod Formularzem Zgłoszeniowym. 

Regulamin może zostać zmieniony przez Koordynatora Projektu w każdym czasie. Koordynator Projektu zawiadomi wówczas Organizatorów Wydarzeń o dokonanych zmianach. Informacja zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podanych w Formularzu zgłoszeniowym. Zmiana Regulaminu uprawnia Organizatora Wydarzenia do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@nocksiegarn.pl albo pisemnie na adres Koordynatora Projektu, w terminie 7 dni od zmiany Regulaminu. 

Korespondencję do Koordynatora Projektu należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej 

kontakt@nocksiegarn.pl 

lub

na adres: OSDW Azymut sp. z o.o., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2019 roku.