Skip to content Skip to footer

Polityka Prywatności

Ochrona prywatności czytelników biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez księgarzy w ramach NOCY KSIĘGARŃ („Uczestnicy”) ma dla nas istotne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie wszelkich starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony.

W celu wyjaśnienia Uczestnikom zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Uczestnikach, poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności Uczestników, tak by mogli oni poczuć się bezpiecznie.

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU?

Administratorem danych osobowych Uczestników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Uczestników („Administrator”), jest OSDW Azymut sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000030385, NIP: 525-21-05-994, kapitał zakładowy/wniesiony: 24.634.382,00 złotych.

II. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

– pod adresem e-mail: iod@azymut.pl

– korespondencyjnie: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: iod@azymut.pl

III. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na wskazany powyżej adres e-mail lub adres korespondencyjny z dopiskiem „IOD”.

III. JAKIE DANE ZBIERAMY W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W NOCY KSIĘGARŃ I W JAKIM CELU?

Udział Uczestników w projekcie NOC KSIĘGARŃ

Biorąc udział w NOCY KSIĘGARŃ, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne nieograniczone rozpowszechnienie przez Administratora w dowolny sposób jego wizerunku zarejestrowanego w każdej formie (zdjęcie, film) w trakcie jego pobytu na terenie wydarzenia.

Dane osobowe będą przetwarzane:

– w celu wykorzystania zdjęć i nagrań zarejestrowanych podczas trwania wydarzeń w ramach NOCY KSIĘGARŃ m.in. w materiałach reklamowych Administratora, w tym poprzez umieszczanie na stronie internetowej nocksiegarn.pl, profilach w serwisach społecznościowych Administratora, na podstawie zgody, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analizy i statyk dotyczących Uczestników  biorących udział w projekcie NOC KSIĘGARŃ m.in. w celu poprawy naszej oferty.

IV. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

a) przez okres 1 roku po zakończeniu projektu NOC KSIĘGARŃ;

b) do czasu cofnięcia zgody;

c) do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, lub

d) do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

V. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOM?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

– dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;

sprostowania danych;

usunięcia danych;

ograniczenia przetwarzania;

przenoszenia danych;

wniesienia sprzeciwu;

cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody);

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

VI. KOMU UDOSTĘPNIAMY PODANE NAM DANE OSOBOWE?

Dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, w tym m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym etc. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami,
z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nad danych.

Dane Uczestników uczestniczących w wydarzeniach w ramach NOCY KSIĘGARŃ mogą być udostępniane przez Administratora do celu promocji i informowania o projekcie, np. na stronie internetowej wydarzenia, w social mediach (Facebook, Instagram) lub w materiałach prasowych.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników poza obszar EOG.

VIII. PROFILOWANIE

Niniejsze dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

IX. POLITYKA COOKIES

Niniejsze dane osobowe nie podlegają polityce cookies.

X. Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 17 września 2019 roku.