fbpx

Regulamin projektu Noc Księgarń 2021

Regulamin Projektu Noc Księgarń 2021

 

Regulamin określa zasady funkcjonowania Projektu NOC KSIĘGARŃ 2021, koordynowanego przez OSDW Azymut spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. W szczególności Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatorów Wydarzeń  biorących udział w Projekcie oraz zasady organizacji Wydarzeń w ramach Projektu.

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

CZYTELNIK/CZYTELNICZKA – uczestnik Wydarzenia lub – w przypadku Wydarzenia, w którym umożliwiony jest osobisty udział uczestników Wydarzenia – każda osoba przebywająca na terenie Wydarzenia niebędąca Organizatorem Wydarzenia ani osobą działającą z upoważnienia lub na zlecenie Organizatora Wydarzenia.

DANE – zbiór danych osobowych Księgarza lub osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu Księgarza, w szczególności danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym, które są przetwarzane przez Koordynatora Projektu zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Projektu pod adresem: www.nocksiegarn.pl/dlaksiegarn w zakładce: „Dla księgarń”, a także bezpośrednio pod Formularzem Zgłoszeniowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – formularz, za pośrednictwem którego Księgarz zgłasza zamiar przystąpienia do Projektu.

KOORDYNATOR PROJEKTU – OSDW Azymut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030385, NIP 5252105994, REGON 014935955, wysokość kapitału zakładowego: 24.634.382,00 zł.

KSIĘGARZ/KSIĘGARKA – przedsiębiorca prowadzący na terenie Rzeczpospolitej przedsiębiorstwo zajmujące się detaliczną lub hurtową sprzedażą książek, a także innych wydawnictw i artykułów pokrewnych, takich jak czasopisma, mapy, czy przewodniki lub jednostka będąca stałym punktem detalicznej sprzedaży książek i innych wydawnictw, dysponująca lokalem wyposażonym w odpowiednie urządzenia służące do ekspozycji i sprzedaży.

ORGANIZATOR WYDARZENIA – Księgarz biorący udział w Projekcie, który ponosi wyłączną odpowiedzialność w relacji z Czytelnikiem w związku z Wydarzeniem.

POMOCE MARKETINGOWE – każdy rodzaj materiałów marketingowych przekazywanych Organizatorom Wydarzeń przez Koordynatora Projektu w celu wykorzystania ich w promocji Wydarzeń, np. plakaty, ulotki.

PROJEKT – projekt „Noc Księgarń 2021” przygotowany i koordynowany przez OSDW Azymut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adresowany do Księgarzy. Zasady funkcjonowania Projektu są określone w Regulaminie.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Projektu.

RODO lub ROZPORZĄDZENIE – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

SERWIS – strona internetowa, znajdująca się pod adresem domeny internetowej www.nocksiegarn.pl, stanowiąca platformę internetową będącą własnością Koordynatora Projektu, na której dostępne są informacje dotyczącego organizacji Projektu, i na której, w dniu 22 października 2021, odbędzie się transmisja online „na żywo” w formie streamingu z wybranych Wydarzeń.

WYDARZENIE – wydarzenie organizowane w ramach Projektu przez poszczególnych Organizatorów Wydarzeń, które może się odbywać w formule online lub stacjonarnie.

 • §1 Postanowienia ogólne
 1. Założenia Projektu: NOC KSIĘGARŃ 2021 to przedsięwzięcie kulturalne, w ramach którego w dniu 22 października 2021 w godzinach wieczornych odbędzie się cykl Wydarzeń kulturalnych zaplanowanych, zorganizowanych i realizowanych przez Księgarzy, których zgłoszenie do udziału w Projekcie zostało zaakceptowane przez Koordynatora Projektu. Celem wydarzenia NOC KSIĘGARŃ jest promocja czytelnictwa oraz niezależnych księgarń stacjonarnych działających na terenie Polski.
 1. Organizatorzy Wydarzeń umożliwią Czytelnikom udział w Wydarzeniach w następujący sposób:
 1. a) poprzez zapewnienie relacji z Wydarzeń – w formie nagrań lub transmisji online „na żywo” w formie streamingu – na stronach internetowych/kontach w serwisach społecznościowych Organizatorów Wydarzeń, lub;
 2. b) poprzez udostępnienie transmisji online „na żywo” w formie streamingu w Serwisie, lub;
 3. c) poprzez dopuszczenie Czytelników do osobistego udziału w Wydarzeniach w miejscu ich organizacji – w przypadku gdy sytuacja epidemiologiczna w Rzeczypospolitej Polskiej będzie na to pozwalała.
 1. Organizatorzy Wydarzeń są zobowiązani do umożliwienia Czytelnikom udziału w sposób wskazany w ust. 2 lit. „a” i/lub „b” – według wyboru Organizatora Wydarzenia. Osobisty udział Czytelników w Wydarzeniach, o którym mowa w ust. 2 lit. „c” możliwy będzie jedynie w przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna w Rzeczypospolitej Polskiej będzie na to pozwalała. Decyzja co do umożliwienia osobistego udziału Czytelników w Wydarzeniu należy do Organizatora tego Wydarzenia. Decydując się na zorganizowanie Wydarzeń w sposób, o którym mowa w ust. 2 lit. „c” niniejszego ustępu, Organizator Wydarzeń zobowiązany jest: (i) zapewnić w miejscu zorganizowania Wydarzenia odpowiedni reżim sanitarny, zgodny z obowiązującymi w chwili zorganizowania Wydarzenia regulacjami prawnymi w tym zakresie, a także wytycznymi właściwych organów, (ii) poinformować Czytelników o tych wymogach, (iii) nadzorować przestrzeganie tych wymogów przez Czytelników, a także (iv) dbać o bezpieczeństwo Czytelników, w tym pozostawać w gotowości do kontaktowania się ze służbami porządkowymi i medycznymi. Jednocześnie, Organizator Wydarzenia ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku uchybienia zobowiązaniom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, a także zobowiązany jest zwolnić Koordynatora Projektu ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. Opracowanie mające na celu wspieranie Organizatorów Wydarzeń w realizacji tych wymogów, a także przekazujące informacje w tym zakresie, będą publikowane pod adresem https://nocksiegarn.pl/covid19/, przy czym informacje tam zebrane nie mogą być traktowane jako wyczerpujące i pełne źródło wiedzy na temat zachowania reżimu sanitarnego.
 2. Celem Projektu jest popularyzacja czytelnictwa oraz niezależnych księgarń stacjonarnych działających na terenie Polski.
 3. Uczestnictwo Księgarzy w Projekcie i podanie związanych z Projektem Danych jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatnie.
 4. Projekt organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • §2 Przystąpienie do Projektu
 1. Do Projektu może przystąpić Księgarz, który za pośrednictwem Serwisu (i) wypełni Formularz Zgłoszeniowy oraz (ii) zaakceptuje Regulamin, a następnie: otrzyma od Koordynatora Projektu informację o akceptacji zgłoszenia do udziału w Projekcie.
 2. Formularz Zgłoszeniowy, Polityka Prywatności opisująca zasady przetwarzania danych Księgarza oraz treść Regulaminu znajdują się w Serwisie w zakładce „Dla księgarzy”, z zastrzeżeniem, że Polityka Prywatności znajduje się dodatkowo pod Formularzem Zgłoszeniowym.
 3. Zgłoszenia można kierować wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2021 r. Za datę złożenia Formularza Zgłoszeniowego przyjmuje się datę i godzinę wpływu Formularza Zgłoszeniowego na serwer Koordynatora Projektu.
 4. W Formularzu Zgłoszeniowym Księgarz powinien m.in.:
  1. określić, którą z form udziału Czytelników w Wydarzeniu, spośród wskazanych w § 1 ust. 2 Regulaminu, przewiduje.
  2. zaproponować Wydarzenie, jego nazwę, miejsce, godzinę rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia, opis Wydarzenia. W Formularzu Zgłoszeniowym, Księgarz powinien zaproponować Wydarzenie, którego koszty organizacji i realizacji Księgarz jest w stanie i zobowiązuje się ponieść w całości samodzielnie lub przy wsparciu podmiotu trzeciego ze wskazaniem w jakim zakresie potrzebuje wsparcia finansowego/rzeczowego. 
 5. Koordynator Projektu nie ponosi kosztów organizacji Wydarzeń, niemniej zastrzega sobie prawo do skontaktowania wybranego Organizatora Wydarzenia ze sponsorem w celu uzgodnienia między nimi ewentualnego wsparcia finansowego/rzeczowego (na co niniejszym Organizator wyraża zgodę), wsparcia logistycznego lub technicznego wybranych przez siebie Wydarzeń, zwłaszcza w celu dostosowania Wydarzeń do założeń Projektu oraz w przypadku przeszkód logistycznych lub technicznych związanych z przeprowadzeniem Wydarzeń. 
 6. Skontaktowanie wybranego Organizatora Wydarzenia ze sponsorem w celu udzielenia temu ostatniemu przez sponsora wsparcia finansowego/rzeczowego jest dopuszczalne w m. in. poniższych obszarach:
  1. działań kreatywnych i edukacyjnych,
  2. transmisji online lub przeprowadzenia nagrania Wydarzenia,
  3. czytań oraz spotkań z twórcami i artystami.
 7. Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo do decydowania o skontaktowaniu ze sponsorem wybranych Organizatorów Wydarzeń.  Koordynator Projektu nie jest zobowiązany do podania przyczyn nieskontaktowania ze sponsorem  danego Organizatora Wydarzenia. Skontaktowanie ze sponsorem nie może być interpretowane jako zobowiązanie Koordynatora Projektu lub sponsora do udzielenia przez niego lub sponsora wsparcia Organizatorowi Wydarzenia. Wszelkie ustalenia w zakresie ewentualnego wsparcia finansowego/rzeczowego zapadają pomiędzy sponsorem (skontaktowanym przez Koordynatora Wydarzeń lub pozyskanego samodzielnie przez Organizatora Wydarzenia) a Organizatorem Wydarzenia.   
 8. Kompletne i terminowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego jest warunkiem analizy zgłoszenia przez Koordynatora Projektu. Nadesłanie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
 9. Zgłoszenie podlega weryfikacji przez Koordynatora Projektu pod kątem zgodności z celem Projektu, jego założeniami, w tym pod kątem oceny zaproponowanego Wydarzenia według następujących kryteriów:
 • Premierowość i oryginalność – wydarzenia dedykowane NOCY KSIĘGARŃ, uwzględniające jej charakter, stworzone z myślą o prezentacji podczas Wydarzenia,
 • Promocja czytelnictwa – promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, oraz grup społecznych niebędących aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce,
 • Lokalność – wydarzenia rozbudzające i animujące życie kulturalne w ośrodkach (miejscowościach) o ograniczonej dostępności do wydarzeń kulturalnych i miejsc promocji kultury (takich jak np. kina, muzea, biblioteki).
 1. Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania zgłoszenia do Projektu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności takich jak: podanie nieprawdziwych lub niepoprawnych informacji, brak zgodności zaproponowanego Wydarzenia z kryteriami oceny zgłoszeń do Projektu, celem i założeniami Projektu,  uzasadnione wątpliwości związane ze zgodnością z prawem Wydarzenia, uzasadnione wątpliwości dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa Czytelnikom.
 2. Informacja o akceptacji zgłoszenia do udziału w Projekcie albo informacja o braku akceptacji zgłoszenia do udziału w Projekcie zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Informacja zostanie przekazana do 30 sierpnia 2021 i nie wymaga uzasadnienia.
 3. Otrzymanie informacji o akceptacji zgłoszenia do udziału w Projekcie jest równoznaczne z przystąpieniem Księgarza do udziału w Projekcie, chyba że Księgarz zawiadomi Koordynatora Projektu o rezygnacji z udziału w Projekcie, przy czym takie zawiadomienie może nastąpić nie później niż do dnia 22 września 2021. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie należy złożyć w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@nocksiegarn.pl albo pisemnie na adres Koordynatora Projektu.
 4. W informacji o akceptacji zgłoszenia do udziału w Projekcie, Koordynator Projektu wskaże, czy Wydarzenie zostało zakwalifikowane do udostępnienia w ramach transmisji on line „na żywo” w formie streamingu w Serwisie (jeśli uprzednio Organizator Wydarzenia wyraził taką gotowość). Informacja nie wymaga uzasadnienia.
 5. W terminie 28 dni od upływu terminu na przesyłanie Formularzy Zgłoszeniowych, Koordynator Projektu opublikuje listę Wydarzeń włączonych do Projektu wraz z informacjami o Wydarzeniach. Program NOCY KSIĘGARŃ zostanie zamieszczony w materiałach promocyjnych NOCY KSIĘGARŃ, w Serwisie oraz na fanpage NOCY KSIĘGARŃ w portalu Facebook®, a także w serwisie społecznościowym Instagram®.
 6. W ramach bieżących możliwości Koordynator Projektu udostępni Organizatorom Wydarzeń, którzy zdecydowali się na organizację Wydarzenia w sposób wskazany 1 ust. 2 lit. a Regulaminu, informacje i instrukcje, które mogą być przydatne w celu organizacji Wydarzenia w ten właśnie sposób. Zdanie poprzedzające nie kreuje jednak po stronie Koordynatora Projektu obowiązku udzielenia takiego wsparcia na rzecz Organizatorów Wydarzenia, ani odpowiedzialności za ich użycie.
 • §3 Wydarzenia
 1. Udział Czytelników w Wydarzeniach jest nieodpłatny. Organizatorzy Wydarzeń zobowiązują się nie pobierać opłat od Czytelników z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniach.
 2. Organizator Wydarzenia jest odpowiedzialny za przygotowanie, przeprowadzenie zgłoszonego przez siebie Wydarzenia, które zostało włączone do Projektu oraz za jego sfinansowanie, w części w jakiej organizacja i realizacja Wydarzenia nie została objęta wsparciem finansowym podmiotu trzeciego.
 3. Koordynator Projektu odpowiada za koordynowanie Projektu, w tym za ułożenie programu (harmonogramu) Wydarzeń w ramach NOCY KSIĘGARŃ, prowadzenie promocji Projektu/Wydarzeń oraz transmisji online „na żywo” w formie streamingu w Serwisie wybranych Wydarzeń.
 4. W przypadku zmian w Wydarzeniu w stosunku do wersji zaakceptowanej przez Organizatora Projektu lub naruszenia postanowień Regulaminu, Koordynator  Projektu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Organizatora Wydarzenia z udziału w Projekcie i usunięcia Wydarzenia z programu NOCY KSIĘGARŃ.
 5. W przypadku, gdy Wydarzenie przygotowane przez Organizatora Wydarzenia ma charakter imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Organizator Wydarzenia jest zobowiązany do samodzielnego uzyskania przewidzianych prawem zezwoleń oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych ww. ustawą.
 6. Organizator Wydarzenia zobowiązany jest uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje konieczne dla zorganizowania Wydarzenia niebędącego imprezą masową.
 7. Koordynator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Organizatorów Wydarzeń związanych z organizacją i przebiegiem Wydarzeń.
 8. Organizator Wydarzenia oświadcza, że skutkiem wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego bądź promocji prowadzonej przez niego nie będzie naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych.  
 • §4 Promocja Projektu i Wydarzeń; Transmisja Wydarzeń
 1. W celu promocji Projektu/Wydarzeń, Koordynator Projektu utworzył Serwis oraz fanpage Projektu w portalu Facebook® i konto Projektu w serwisie społecznościowym Instagram®.
 2. Koordynator Projektu zobowiązuje się prowadzić promocję Projektu za pośrednictwem mediów lokalnych (regionalnych), ogólnopolskich oraz w Internecie, w tym za pośrednictwem portali i serwisów społecznościowych oraz Serwisu. Poza promocją Projektu, Koordynator Projektu będzie prowadzić również promocję wybranych, poszczególnych Wydarzeń.
 3. Organizator Wydarzenia wyraża zgodę na prowadzenie działań promocyjnych jego Wydarzenia przez Koordynatora Projektu w ramach Projektu.
 4. Przekazanie przez Organizatora Wydarzenia jego logotypu Koordynatorowi Projektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Koordynatora Projektu tego logotypu w promocji Projektu i Wydarzenia, w tym z wyrażeniem zgody na utrwalanie i zwielokrotnianie logotypu każdą techniką oraz jego rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych, np. ekspozycję logotypu Organizatora Wydarzenia, dystrybucję materiałów promocyjnych zawierających informacje o Wydarzeniu i Organizatorze Wydarzenia oraz jego logotyp. Organizator Wydarzenia oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do wyrażenia zgody, o której mowa w niniejszym ustępie.
 5. Organizator Wydarzenia ma obowiązek każdorazowo podczas promocji Wydarzenia posługiwać się logotypem Projektu i Koordynatora Projektu (do pobrania pod adresem: nocksiegarn.pl). Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Organizatora Wydarzenia z udziału w Projekcie i usunięcia Wydarzenia z programu NOCY KSIĘGARŃ w przypadku uchybienia obowiązkowi wskazanemu w zdaniu pierwszym. Koordynator Projektu wyraża zgodę na korzystanie w celu, o którym mowa w zdaniu pierwszym z logotypu Projektu i Koordynatora Projektu. Koordynator Projektu oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do wyrażenia zgody, o której mowa w niniejszym ustępie. Organizator Wydarzeń nie jest uprawniony do korzystania z logotypu Projektu i Koordynatora Projektu dla innych celów niż wskazane w niniejszym ustępie.
 6. Koordynator Projektu przygotuje, według własnego uznania, Pomoce Marketingowe przeznaczone do wykorzystania przez Organizatorów Wydarzeń do promocji Wydarzeń. Pomoce Marketingowe będą do pobrania w wersji elektronicznej za pośrednictwem Serwisu.
 7. Koordynator Projektu ma prawo organizowania na własny koszt i ryzyko, wydarzeń współtowarzyszących Projektowi, np. konkursów – jakakolwiek odpowiedzialność Koordynatora Projektu w tym obszarze jest wyłączona.
 8. W celu umożliwienia promocji Projektu, Wydarzenia i Organizatora Wydarzenia, Organizator Wydarzenia zobowiązuje się przesłać Koordynatorowi Projektu co najmniej dwie fotografie lub nagranie dokumentujące przebieg Wydarzenia, w terminie 5 dni od daty realizacji danego Wydarzenia. Fotografie lub nagranie zostaną wykorzystane przez Koordynatora projektu w celu promocji Projektu, Wydarzenia i Organizatora Wydarzenia, na co Organizator wyraża zgodę. Organizator Wydarzenia oświadcza, że w momencie przekazania fotografii / nagrań, będzie podmiotem uprawnionym do wyrażenia zgody, o której mowa w niniejszym ustępie.
 9. Organizator Wydarzenia zobowiązuje się uzyskać od osób widocznych na fotografiach lub nagraniu, o których mowa w ust. 8, zgodę na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku (w przypadku: nagrań również głosu), w szczególności poprzez zawarcie w regulaminie Wydarzenia następującego postanowienia (lub innego odpowiadające jego znaczeniu i odnoszącego tożsamy skutek):

„Biorąc udział w wydarzeniu, tj. wchodząc na teren wydarzenia, uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnienie przez organizatora i OSDW Azymut sp. z o.o., koordynatora projektu „Noc Księgarń” w dowolny sposób wizerunku i  głosu uczestnika i uczestnika będącego osobą małoletnią, który znajduje się pod jego opieką, zarejestrowanych w każdej formie (zdjęcie, film) w czasie pobytu uczestnika na terenie wydarzenia. W przypadku, gdy uczestnik nie jest przedstawicielem ustawowym uczestnika będącego osobą małoletnią, który znajduje się pod jego opieką, uczestnik zapewnia, że przedstawiciel ustawowy uczestnika będącego osobą małoletnią wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku i głosu na zasadach określonych powyżej i zobowiązuje się zwolnić organizatora i OSDW Azymut sp. z o.o. ze wszelkich ewentualnych związanych z tym roszczeń uczestnika będącego osobą małoletnia lub jego przedstawiciela ustawowego.”

 1. Organizator Wydarzenia transmitowanego online „na żywo” w formie streamingu w Serwisie lub na stronach internetowych/kontach w serwisach społecznościowych Organizatora Wydarzenia, zobowiązuje się uzyskać od osób biorących udział w transmisji zgodę na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku i głosu.
 2. Administratorem danych osobowych w zakresie wizerunku i głosu Czytelników – w przypadku zarejestrowania wizerunku i/lub głosu, jest Organizator Wydarzenia oraz Koordynator Projektu. Organizator Wydarzenia zobowiązuje się spełnić względem Czytelników obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, w imieniu swoim oraz w imieniu Koordynatora Projektu. Treść klauzuli informacyjnej Koordynatora Projektu będzie udostępniona do pobrania w wersji elektronicznej w Serwisie.
 • §5 Reklamacje, wnioski, uwagi
 1. Reklamacje, wnioski i uwagi dotyczące Projektu Organizator Wydarzenia  zgłasza drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: kontakt@nocksiegarn.pl albo pisemnie na adres Koordynatora Projektu. Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, opis zgłaszanej reklamacji, wniosku lub uwagi oraz przyczyny zgłoszenia.
 2. Koordynator Projektu ustosunkuje się do reklamacji, wniosku lub uwagi w formie w jakiej nastąpiło zgłoszenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi Projektu zgłoszenia.
 • §6 Postanowienia końcowe
 1. Koordynator Projektu zastrzega sobie wszelkie prawa do nazwy Projektu, Serwisu i Pomocy Marketingowych.
 2. Regulamin jest dostępny w Serwisie oraz w siedzibie Koordynatora Projektu.
 3. Administratorem danych osobowych Księgarzy jest Koordynator Projektu. Cele przetwarzania danych Księgarzy, ich prawa i inne zasady przetwarzania danych osobowych przez Koordynatora Projektu zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie w zakładce: „Dla księgarzy”, a także bezpośrednio pod Formularzem Zgłoszeniowym.
 4. Regulamin może zostać zmieniony przez Koordynatora Projektu w każdym czasie. Koordynator Projektu zawiadomi wówczas Organizatorów Wydarzeń o dokonanych zmianach. Informacja zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail podane przez Organizatorów Wydarzenia w Formularzu Zgł. Zmiana Regulaminu uprawnia Organizatora Wydarzenia do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@nocksiegarn.pl albo pisemnie na adres Koordynatora Projektu, w terminie 7 dni od zmiany Regulaminu.
 5. Korespondencję do Koordynatora Projektu należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej

kontakt@nocksiegarn.pl

lub

na adres: OSDW Azymut sp. z o.o., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2021 roku.