Skip to content Skip to footer

Regulamin uczestnika i uczestniczki

NOC KSIĘGARŃ 2023

NOC KSIĘGARŃ to ogólnopolski projekt koordynowany przez dystrybutora książek OSDW Azymut sp. z o.o., („Noc Księgarń“).

W ramach przedsięwzięcia kulturalnego, jakim jest NOC KSIĘGARŃ, w dniu 13 października 2023, w godzinach wieczornych (odbędzie się cykl wydarzeń kulturalnych poświęconych NOCY KSIĘGARŃ, zaplanowanych, zorganizowanych i realizowanych przez Księgarzy („Wydarzenia”).

Księgarze biorący udział w Projekcie NOC KSIĘGARŃ zapraszają Czytelników do uczestnictwa  w organizowanych przez siebie Wydarzeniach, które są dostępne tylko w tę jedną noc. Specjalne wystawy, koncerty i spotkania ukazują często nieoczywiste i niedostępne na co dzień oblicze czytelnictwa. Wydarzenia będą organizowane w formie stacjonarnej bądź za pośrednictwem internetu, poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do streamingów i wydarzeń w formie online, o których poinformujemy na stronie wydarzenia: www.nocksiegarn.pl/program.

Poniżej zostały określone ramowe zasady uczestnictwa Czytelników w Wydarzeniach. Uczestnictwo w każdym z Wydarzeń organizowanych w ramach NOCY KSIĘGARŃ oznacza akceptację poniższych zasad, których zbiór stanowi Regulamin Uczestnictwa w Wydarzeniach. Przed uczestnictwem w Wydarzeniu zapoznaj się z Regulaminem.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH W RAMACH NOCY KSIĘGARŃ 2023

Niniejszy regulamin stanowi ogólne warunki uczestnictwa w Wydarzeniach w ramach NOCY KSIĘGARŃ („Regulamin”).

Kto jest kim?

KOORDYNATOR PROJEKTU – OSDW Azymut spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030385, NIP 5252105994, REGON 014935955, wysokość kapitału zakładowego: 24.634.382,00 zł.

KSIĘGARZ – organizator Wydarzenia w ramach NOCY KSIĘGARŃ, którego zgłoszenie do udziału w projekcie NOCY KSIĘGARŃ zostało zaakceptowane przez Koordynatora Projektu. Księgarzem biorącym udział w projekcie NOCY KSIĘGARŃ może być przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo zajmujące się detaliczną lub hurtową sprzedażą książek, a także innych wydawnictw i artykułów pokrewnych takich jak czasopisma, mapy, czy przewodniki lub jednostka będąca stałym punktem detalicznej sprzedaży książek i innych wydawnictw, dysponująca lokalem wyposażonym w odpowiednie urządzenia służące do ekspozycji i sprzedaży. Księgarz ponosi wyłączną odpowiedzialność w relacji z  Czytelnikiem w związku z Wydarzeniem.

CZYTELNIK – uczestnik Wydarzenia lub każda osoba przebywająca na terenie Wydarzenia (w przypadku Wydarzenia organizowanego stacjonarnie) bądź uczestnicząca w Wydarzeniu zorganizowanym w formie on-line, niebędąca Księgarzem ani osobą działającą z upoważnienia lub na zlecenie Księgarza.

§1

Organizatorami wydarzeń w ramach projektu NOCY KSIĘGARŃ są Księgarze. Za udział w Wydarzeniach nie są pobierane opłaty od Czytelników. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach w formie online jest dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego oraz łącza internetowego.

Wydarzenia odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w formie on-line. Miejsca i ramy czasowe poszczególnych Wydarzeń określone są w programie. Program Wydarzeń dostępny jest na stronie internetowej nocksiegarn.pl w zakładce PROGRAM, tj. pod adresem www.nocksiegarn.pl/program.

Czytelnicy, niezależnie od tego, czy uczestniczą w Wydarzeniu w formie stacjonarnej czy on-line, zobowiązują się do zachowania zgodnego z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, przykładowo zobowiązują się do nieużywania wulgaryzmów, sformułowań dyskryminujących, znieważających bądź zniesławiających, czy też mogących stanowić mowę nienawiści. Zobowiązanie to dotyczy również komentarzy i innych wypowiedzi publikowanych przez Czytelników w trakcie transmisji Wydarzeń organizowanych w formie on-line.

Czytelnicy uczestniczący w Wydarzeniach realizowanych stacjonarnie zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zasad i zaleceń mających na celu zapewnienie odpowiedniego reżimu sanitarnego związanego z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

W przypadku Wydarzeń realizowanych stacjonarnie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, Księgarz lub osoba działająca z jego upoważnienia może odmówić Czytelnikowi udziału w Wydarzeniu w ramach NOCY KSIĘGARŃ:

  1. a) osobie w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub której stan budzi wątpliwości, co do spożywania wyżej wymienionych,
  2. b) osobie posiadającej przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagrażającej bezpieczeństwu innych osób,
  3. c) osobie niespełniającej wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w Wydarzeniu, chyba że jest w towarzystwie opiekuna prawnego (informacje o ewentualnych ograniczeniach znajdują się w PROGRAMIE),
  4. d) w przypadku działania sił i zdarzeń losowych niezależnych od Księgarza,
  5. e) osobie nieprzestrzegającej zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią COVID-19,
  6. f) osobie nieprzestrzegającej w postanowień Regulaminu.

Ze względów bezpieczeństwa (również z uwagi na wymogi sanitarne związane z epidemią COVID-19), Księgarz ma prawo do ograniczenia liczby osób przebywających jednorazowo na terenie Wydarzenia oraz przerwać lub zakończyć Wydarzenie przed godziną podaną w informacji o Wydarzeniu.

Księgarz ma prawo wprowadzenia ograniczeń w zakresie przebywania zwierząt na terenie Wydarzenia. Każdorazowo dopuszcza się wprowadzanie na teren Wydarzeń psów przewodników asystujących osobom niepełnosprawnym.

Księgarz jako organizator Wydarzenia ustala szczegółowe zasady organizacji Wydarzeń, biorąc pod uwagę specyfikę Wydarzenia oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Czytelnikom. W celu zapoznania się ze szczegółowymi zasadami organizacji konkretnych Wydarzeń i uczestnictwa w nich, należy skontaktować się z Księgarzem organizującym Wydarzenie (adresy podane są w PROGRAMIE na stronie nocksiegarn.pl) lub zapytać o nie przed wzięciem udziału w  Wydarzeniu.

§ 2

Biorąc udział w Wydarzeniu organizowanym stacjonarnie, tj. wchodząc na teren Wydarzenia, Czytelnik wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalenie i rozpowszechnienie przez Księgarza i Koordynatora Projektu w dowolny sposób wizerunku Czytelnika i Czytelnika będącego osobą małoletnią, który znajduje się pod jego opieką, zarejestrowanego w każdej formie (zdjęcie, film) w czasie pobytu Czytelnika na terenie Wydarzenia.

W przypadku, gdy Czytelnik nie jest przedstawicielem ustawowym Czytelnika będącego osobą małoletnią, który znajduje się pod jego opieką, Czytelnik zapewnia, że przedstawiciel ustawowy Czytelnika będącego osobą małoletnią wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku na zasadach określonych powyżej i zobowiązuje się zwolnić Księgarza i Koordynatora Projektu ze wszelkich ewentualnych związanych z tym roszczeń Czytelnika będącego osobą małoletnia lub jego przedstawiciela ustawowego.

Zgoda, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej dotyczy przede wszystkim zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, polegające na wykorzystaniu zdjęć i nagrań zarejestrowanych podczas trwania Wydarzeń w ramach NOCY KSIĘGARŃ, m.in. w materiałach reklamowych Księgarza i Koordynatora Projektu, w tym w szczególności umieszczania na stronie internetowej nocksiegarn.pl, stronie Projektu w portalu Facebook® i kanale projektu w serwisie społecznościowym Instagram®.

Administratorem danych osobowych w zakresie wizerunku Czytelników – w przypadku zarejestrowania wizerunku, jest Organizator Wydarzenia oraz Księgarz. Księgarz zobowiązuje się spełnić względem Czytelników obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, w imieniu swoim. Treść klauzuli informacyjnej Koordynatora Projektu będzie udostępniona do pobrania w wersji elektronicznej pod adresem: www.nocksiegarn.pl

§ 3

Reklamacje, wnioski i uwagi dotyczące projektu NOCY KSIĘGARŃ należy zgłaszać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: kontakt@nocksiegarn.pl albo pisemnie na adres Koordynatora Projektu. Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, opis zgłaszanej reklamacji, wniosku lub uwagi oraz przyczyny zgłoszenia.

Koordynator Projektu ustosunkuje się do reklamacji, wniosku lub uwagi w formie w jakiej nastąpiło zgłoszenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi Projektu zgłoszenia.

§ 4

Zasady określone w niniejszym dokumencie wchodzą w życie z dniem 17 sierpnia 2023 roku.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu NOC KSIĘGARŃ (www.nocksiegarn.pl) oraz w siedzibie Koordynatora Projektu.

Regulamin może zostać zmodyfikowany przez Koordynatora Projektu w każdym czasie. Koordynator Projektu zawiadomi wówczas Czytelników o dokonanych zmianach poprzez umieszczenie zmienionej wersji Regulaminu na stronie nocksiegarn.pl.

Korespondencję do Koordynatora Projektu należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej

kontakt@nocksiegarn.pl

lub

na adres: OSDW Azymut sp. z o.o., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.