fbpx

Regulamin uczestnika 2020

INFORMATOR CZYTELNIKA

wraz z regulaminem uczestnictwa

NOC KSIĘGARŃ 2019

NOC KSIĘGARŃ to ogólnopolski projekt koordynowany przez dystrybutora książek OSDW Azymut sp. z o.o., dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (Ogólnopolska Noc Księgarń).

W ramach przedsięwzięcia kulturalnego, jakim jest NOC KSIĘGARŃ, w dniu 20 września 2019 r., w godzinach wieczornych (20 września 2019 r. od godz. 18:30 do 21 września do godz. 18:30) odbędziecie się cykl wydarzeń kulturalnych poświęconych NOCY KSIĘGARŃ, zaplanowanych, zorganizowanych i realizowanych przez Księgarzy („Wydarzenia”).

Księgarze biorący udział w Projekcie NOC KSIĘGARŃ zapraszają Czytelników do przyjścia na organizowane przez siebie Wydarzenia, które są dostępne tylko w tę jedną noc. Specjalne wystawy, koncerty i spotkania ukazują często nieoczywiste i niedostępne na co dzień oblicze czytelnictwa.

Poniżej zostały określone ramowe zasady uczestnictwa Czytelników w Wydarzeniach. Wejście na teren każdego Wydarzenia organizowanego w ramach NOCY KSIĘGARŃ oznacza akceptację poniższych zasad, których zbiór stanowi Regulamin Uczestnictwa w Wydarzeniach. Zanim przyjdziesz na Wydarzenie, zapoznaj się z Regulaminem.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH W RAMACH NOCY KSIĘGARŃ

niniejszy regulamin stanowi ogólne warunki uczestnictwa w Wydarzeniach w ramach NOCY KSIĘGARŃ („Regulamin”)

Kto jest kim?

KOORDYNATOR PROJEKTU – OSDW Azymut spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030385, NIP 5252105994, REGON 014935955, wysokość kapitału zakładowego: 24.634.382,00 zł.

KSIĘGARZ – organizator wydarzenia w ramach NOCY KSIĘGARŃ, którego zgłoszenie do udziału w projekcie NOCY KSIĘGARŃ zostało zaakceptowane przez Koordynatora Projektu. Księgarzem biorącym udział w projekcie NOCY KSIĘGARŃ może być przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo zajmujące się detaliczną lub hurtową sprzedażą książek, a także innych wydawnictw i artykułów pokrewnych takich jak czasopisma, mapy, czy przewodniki lub jednostka będąca stałym punktem detalicznej sprzedaży książek i innych wydawnictw, dysponująca lokalem wyposażonym w odpowiednie urządzenia służące do ekspozycji i sprzedaży.

CZYTELNIK – uczestnik Wydarzenia lub każda osoba przebywająca na terenie Wydarzenia niebędąca Księgarzem ani osobą działającą z upoważnienia lub na zlecenie Księgarza.

§ 1 

Organizatorami wydarzeń w ramach projektu NOCY KSIĘGARŃ są Księgarze. Za udział w Wydarzeniach nie są pobierane opłaty od Czytelników. 

Wydarzenia odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejsca i ramy czasowe poszczególnych Wydarzeń określone są w programie. Program Wydarzeń dostępny jest na stronie internetowej nocksiegarn.pl w zakładce PROGRAM. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Księgarz lub osoba działająca z jego upoważnienia, może odmówić Czytelnikowi udziału w Wydarzeniu w ramach NOCY KSIĘGARŃ: 

a) osobie w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub której stan budzi wątpliwości, co do spożywania wyżej wymienionych,

b) osobie posiadającej przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagrażającej bezpieczeństwu innych osób,

c) osobie nie spełniającej wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w Wydarzeniu, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego (informacje o ewentualnych ograniczeniach znajdują się w PROGRAMIE),

d) w przypadku działania sił i zdarzeń losowych niezależnych od Księgarza.

Ze względów bezpieczeństwa, Księgarz ma prawo do ograniczenia liczby osób przebywających jednorazowo na terenie Wydarzenia oraz przerwać lub zakończyć Wydarzenie przed godziną podaną w informacji o Wydarzeniu.

Księgarz ma prawo wprowadzenia ograniczeń w zakresie przebywania zwierząt na terenie Wydarzenia. Każdorazowo dopuszcza się wprowadzanie na teren Wydarzeń psów przewodników asystujących osobom niepełnosprawnym.

Księgarz jako organizator Wydarzenia ustala szczegółowe zasady organizacji Wydarzeń, biorąc pod uwagę specyfikę Wydarzenia oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Czytelnikom. W celu zapoznania się ze szczegółowymi zasadami organizacji konkretnych Wydarzeń i uczestnictwa w nich, należy skontaktować się z Księgarzem orgaznizującym Wydarzenie (adresy podane są w PROGRAMIE na stronie nocksiegarn.pl) lub zapytać o nie przed wejściem na teren Wydarzenia.

§ 2 

Biorąc udział w Wydarzeniu, tj. wchodząc na teren Wydarzenia, Czytelnik wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnienie przez Księgarza i Koordynatora Projektu w dowolny sposób wizerunku Czytelnika i Czytelnika będącego osobą małoletnią, który znajduje się pod jego opieką, zarejestrowanego w każdej formie (zdjęcie, film) w czasie pobytu Czytelnika na terenie Wydarzenia. 

W przypadku, gdy Czytelnik nie jest przedstawicielem ustawowym Czytelnika będącego osobą małoletnią, który znajduje się pod jego opieką, Czytelnik zapewnia, że przedstawiciel ustawowy Czytelnika będącego osobą małoletnią wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na zasadach określonych powyżej i zobowiązuje się zwolnić Księgarza i Koordynatora Projektu ze wszelkich ewentualnych związanych z tym roszczeń Czytelnika będącego osobą małoletnia lub jego przedstawiciela ustawowego.

Zgoda, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej dotyczy przede wszystkim zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, polegające na wykorzystaniu zdjęć i nagrań zarejestrowanych podczas trwania Wydarzeń w ramach NOCY KSIĘGARŃ, m.in. w materiałach reklamowych Księgarza i Koordynatora Projektu, w tym w szczególności umieszczania na stronie internetowej nocksiegarn.pl, stronie Projektu w portalu Facebook i kanale projektu w serwisie społecznościowym Instagram.

Administratorem danych osobowych w zakresie wizerunku Czytelników – w przypadku zarejestrowania wizerunku, jest Organizator Wydarzenia oraz Koordynator Projektu. Organizator Wydarzenia zobowiązuje się spełnić względem Czytelników obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, w imieniu swoim oraz w imieniu Koordynatora Projektu. Treść klauzuli informacyjnej Koordynatora Projektu będzie udostępniona do pobrania w wersji elektronicznej pod adresem: www.nocksiegarn.pl

§ 3

Reklamacje, wnioski i uwagi dotyczące projektu NOCY KSIĘGARŃ należy zgłaszać drogą elektroniczna na następujący adres e-mail: kontakt@nocksiegarn.pl albo pisemnie na adres Koordynatora Projektu. Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, opis zgłaszanej reklamacji, wniosku lub uwagi oraz przyczyny zgłoszenia.

Koordynator Projektu ustosunkuje się do reklamacji, wniosku lub uwagi w formie w jakiej nastąpiło zgłoszenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi Projektu zgłoszenia.

§ 4

Zasady określone w niniejszym dokumencie wchodzą w życie z dniem 17 września 2019 roku.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu NOC KSIĘGARŃ (www.nocksiegarn.pl) oraz w siedzibie Koordynatora Projektu.

Regulamin może zostać zmodyfikowany przez Koordynatora Projektu w każdym czasie. Koordynator Projektu zawiadomi wówczas Czytelników o dokonanych zmianach poprzez umieszczenie zmienionej wersji Regulaminu na stronie nocksiegarn.pl.

Korespondencję do Koordynatora Projektu należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej 

kontakt@nocksiegarn.pl

lub

na adres: OSDW Azymut sp. z o.o., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.